Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Stoofpaling.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties die via de webshop plaatsvinden. Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via [email protected].

Artikel 1 Algemeen

1.1 Op alle handelingen die door Stoofpaling.nl aan worden gegaan zoals aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van Stoofpaling.nl.

1.2 De algemene voorwaarden zijn voor alle bezoekers van Stoofpaling.nl zichtbaar en te vinden onderaan de website.

1.3 De algemene voorwaarden dienen vooraf gelezen te zijn door de koper indien er een bestelling plaatsvindt.

1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling.

1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.

1.6 Stoofpaling.nl is niet aansprakelijk voor de beschadigingen, of verlies van de producten die worden verzonden door Post NL.

1.7 Een modelformulier voor bedenktijd kan per e-mail worden aangevraagd.

Artikel 2 Prijzen

2.1 Alle prijzen  op de website zijn in euro’s (€) en zijn inclusief 9% BTW en exclusief verzendkosten.

2.2 Stoofpaling.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Stoofpaling.nl worden aangepast.

2.3 Vóór het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door Stoofpaling.nl gecommuniceerd via de website. Daarna ontvangt de koper per email een orderbevestiging van Stoofpaling.nl.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke aanbieding die op de website Stoofpaling.nl staat en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stoofpaling.nl en consument.

3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Stoofpaling.nl en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geaccepteerd.

3.3 Stoofpaling.nl behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.

Betaling

3.4 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (iDEAL) of een andere door ons goedgekeurde betalingsplatform. Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Op Stoofpaling.nl is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de aflevering en bezorging.

Artikel 4 Verzendkosten

4.1 De vaste verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling.  Stoofpaling.nl heeft een minimale bestelwaarde van €25,-.

Artikel 5 Beëindigen

5.1 Bestellingen kunnen binnen 6 uur, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.

5.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

5.3 Indien een koper niet binnen 6 uur de bestelling annuleert, is de koper betalingsplichtig.

Artikel 6 Levering

6.1 Alle artikelen worden binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden.

6.2 Als artikelen een langere levertijd heeft dan 1 werkdag zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

6.3 Indien artikelen, overhoop niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail of via de website Stoofpaling.nl medegedeeld worden.

6.4 Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

6.5 Onder werkdagen verstaat Stoofpaling.nl maandag tot met vrijdag. Zon- en feestdagen zijn geen werkdagen.

6.6  Stoofpaling.nl draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgeheven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.7 Stoofpaling.nl is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

6.8 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

6.9 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Stoofpaling.nl.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Op basis van de wet is Stoofpaling.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgeheven afleveradres niet klopt.

7.2 De koper heeft het recht om de geleverde producten van Stoofpaling.nl zonder opgave van reden terug te sturen binnen een termijn van één werkdag, beginnen op de dag van aflevering, indien er niet binnen deze termijn de producten worden geretourneerd, dan is de koop een feit.

7.3 De koper is er toe verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van één werkdag na aflevering, melding hiervan te doen bij Stoofpaling.nl via [email protected] met vermelding van het bestelnummer.

Artikel 8 Annulering van de bestelling

8.1 Elke bestelling kan zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden binnen 6 uur nadat de koper een bestelling heeft gedaan worden geannuleerd.

8.2 Echter dient de koper Stoofpaling.nl op de hoogte te brengen van de annulering door een email te sturen naar [email protected].

8.3 Nadat Stoofpaling.nl een bevestiging heeft verstuurd naar de koper is de annulering overeengekomen.

8.4 Mocht de koper de betaling reeds hebben voldaan dan zal Stoofpaling.nl binnen 7 werkdagen het volledige bedrag crediteren.

Artikel 9 Afkoelingsperiode

9.1 Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen één werkdag na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Stoofpaling.nl. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 7 werkdagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien: * artikelen geopend of gebroken cq. beschadigd zijn. * de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; * er sprake is van vermissing van de originele verpakking/etiketten. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren en dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Stoofpaling.nl gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurd. Niet franco en rembourszendingen worden door Stoofpaling.nl nimmer geaccepteerd.

9.2 Stoofpaling.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Stoofpaling.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Stoofpaling.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, of is gebruikt door de klant, zal Stoofpaling.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Stoofpaling.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9.4 Indien artikelen worden geretourneerd moet klant zelf de kosten voor de verzending betalen om het pakket te retourneren.

Artikel 10 Garantie

10.1 Stoofpaling.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via de email [email protected].

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Stoofpaling.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal. Stoofpaling.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van het domein Stoofpaling.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

Artikel 12 Niet-Toerekenbare Tekortkomingen

12.1 Stoofpaling.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stoofpaling.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.2 Stoofpaling.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.

12.3 Stoofpaling.nl is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stoofpaling.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Stoofpaling.nl behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

12.5 Stoofpaling.nl heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 13 Gedeeltelijke Ongeldigheid

13.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Stoofpaling.nl en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

13.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen

Artikel 14 Klachten en Vragen

14.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Stoofpaling.nl, via e-mail: [email protected] of bellen naar 0251-312306.

14.2 E-mails met vragen worden doorgaans op werkdagen binnen 24 uur behandeld.

14.3 Klachten worden doorgaans binnen 2 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 15 Privacy

15.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Stoofpaling.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.